پذیرش

اینده در دستان کسی است که جرات میکند .

پذیرش کالج سوئد